RZ Bratronice

STANOVY (page 2)

PŮVODNÍ ZNĚNÍ STANOV RZB z.s.

PREAMBULE

Raketová základna Bratronice, z. s. (akronym RZB) je dobrovolný nezávislý spolek fyzických a právnických osob, které se angažují v oblasti nebo v souvislosti s fenoménem postapokalyptické subkultury. RZB je spolkem dle § 214 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů a je registrován ve spolkovém rejstříku vedeném dle zákona č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob a o evidenci svěřenských fondů, ve znění pozdějších předpisů.

 1. NÁZEV A SÍDLO
  1. Raketová základna Bratronice, z. s. (dále jen „spolek“) má své sídlo v Praze.
 2. ÚČEL, POSLÁNÍ A HLAVNÍ ČINNOST SPOLKU
  1. Účelem spolku je podpora a rozvoj postapokalyptické subkultury v ČR. Postapokalyptická subkultura sdružuje osoby se zájmem o teorii světa nastoleného po katastrofě, která může v budoucnu postihnout významnou část lidstva a zásadním a negativním způsobem proměnit lidskou společnost a celkový způsob života, zejména možné odrazy uvedené katastrofy v oblasti kultury a strategie přežití. Spolek je založen výlučně jako žánrové, zájmové a volnočasové uskupení, žádným způsobem nepodporuje uvedené společenské změny.
  2. Hlavní činností spolku je zejména:
   1. rozvoj postapokalyptické subkultury zejména v ČR;
   2. péče o svěřené nemovitosti, jejich udržování, zprovozňování a dekorace v postapokalyptickém stylu;
   3. podpora příznivců postapokalyptické komunity a rozvoje komunity;
   4. podpora a zlepšování povědomí veřejnosti o postapokalyptické subkultuře;
   5. pořádání tematických akcí (zejména kulturních, uměleckých, zážitkových, vzdělávacích a sportovních) a podpora tematické účasti členů na jiných akcích;
   6. koordinace činnosti na podporu postapokalyptické komunity; výměna informací s dalšími volnočasovými organizacemi, veřejností, podnikateli, státní správou a samosprávou;
   7. podpora tematického i osobnostního rozvoje vlastních členů.
  3. Vedlejší činností spolku je podnikání ve výrobě, obchodu a službách neuvedených v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona. Uvedenou činnost nezačíná spolek vykonávat již od svého vzniku.
 3.  ČLENSTVÍ
  1. Osoba se může stát členem spolku jako
   1. účastník (jeho členství dále jako „ Účastnické členství“);
   2. člen Kmene (jeho členství dále jako „Kmenové členství“);
   3. člen Sněmu (dále jako „Člen Sněmu“ nebo „Člen“, respektive „Členství“).
  2. Účastníkem se může stát každá fyzická osoba, která se účastní akcí pořádaných spolkem nebo která se aktivně podílí na činnosti spolku. Účastnické členství nového účastníka ve spolku vzniká na základě jeho písemné žádosti a souhlasu s účelem, posláním a činností spolku předané statutárnímu orgánu spolku nebo osobě, která je statutárním orgánem pověřena k přijetí žádosti o Účastnické členství.
  3. Členem Kmene se může stát každá fyzická nebo právnická osoba, která se svou činností podílí na dosahování účelu, poslání a činnosti spolku a zaváže se hradit pravidelné členské poplatky. Kmenové členství vzniká na základě vyplnění písemné nebo elektronické žádosti a zaplacením prvního členského poplatku. Člen Kmene nemusí být nutně evidován jako člen určitého Kmene spolku. Je-li členem více Kmenů, je povinen platit plné členské příspěvky za členství v každém z nich.
  4. Členem Sněmu s plnými hlasovacími právy a povinnostmi se může stát fyzická nebo právnická osoba, která zastupuje Kmen (ustálenou skupinu členů Kmene a účastníků), nebo se jedinečným způsobem podílí na dosahování účelu, poslání a činnosti spolku, a zaváže se hradit pravidelné členské příspěvky. Členství s plnými hlasovacími právy vzniká usnesením Sněmu kmenů, a to dvoutřetinovou většinou hlasů všech Členů na návrh Rady.
  5. Členem s plnými hlasovacími právy jsou vedle Členů dle předchozího odstavce i všichni Radní. Členství Radních vzniká i zaniká společně s funkcí Radního. Stane-li se tak Radní Členem podle předchozí věty a současně podle čl. 3.4 stanov, je Kmen povinen navrhnout nového kandidáta jako Člena, který ho bude zastupovat na Sněmu kmenů ve smyslu předchozího odstavce.
  6. Jakákoliv forma členství ve spolku zaniká:
   1. skončením měsíce, ve kterém spolku došlo písemné oznámení člena o vystoupení ze spolku, nebo oznámení Kmene o tom, že člen přestal zastupovat Kmen ve smyslu čl. 3.4. stanov;
   2. zánikem člena, který je právnickou osobou;
   3. úmrtím člena, který je fyzickou osobou;
   4. vyloučením člena z důvodu neplnění nebo porušování členských povinností nebo porušování cílů a poslání spolku;
   5. zánikem spolku.
  7. Členství účastníka ve spolku zaniká také tehdy, pokud se po dobu jednoho roku nezúčastní žádné akce spolku, nebo pokud se po dobu třech měsíců nezúčastní žádné akce spolku a o jeho vyloučení rozhodne Rada.
  8. Má-li Rada vyloučit člena Kmene pro nezaplacení členských příspěvků, vyzve ho nejprve k vyrovnání nedoplatku, a to ve lhůtě nejméně patnácti dnů ode dne odeslání výzvy, a do doby vyrovnání všech nedoplatků mu pozastaví členství. Člen s pozastaveným členstvím nemůže využívat žádná členská práva.
  9. Při zániku členství ve spolku nevzniká nárok na vrácení členských příspěvků ani jakýchkoliv vkladů do spolku nebo majetku spolku.
  10. Při zániku spolku nevzniká členům nárok na majetek spolku.
 4. PRÁVA A POVINNOSTI ČLENŮ
  1. Všichni Členové mají právo:
   1. účastnit se aktivit a akcí pořádaných spolkem;
   2. podílet se na činnosti spolku;
   3. být informováni o činnosti spolku a Rady;
   4. účastnit se jednání Sněmu kmenů;
   5. účastnit se hlasování ve věcech spolku;
   6. podávat podněty výkonným orgánům spolku;
   7. podat odvolání proti rozhodnutím orgánů spolku ke Sněmu kmenů, které je povinno je projednat na nejbližším zasedání.
  2. Všichni Členové mají povinnost:
   1. dodržovat při akcích a aktivitách spolku bezvýhradně veškeré právní předpisy, které na příslušnou činnost dopadají;
   2. dodržovat stanovy a další předpisy a rozhodnutí přijatá orgány spolku, zejména při účasti na jeho akcích a aktivitách;
   3. podílet se svou činností v přiměřeném rozsahu na dosahování cílů a poslání spolku;
   4. zachovávat a nepoškozovat dobré jméno spolku;
   5. plnit usnesení Sněmu kmenů v rozsahu, který odpovídá typu jejich členství;
   6. platit ve stanovené lhůtě členské příspěvky;
   7. svědomitě vykonávat funkce v orgánech spolku;
   8. sdělit bez zbytečného odkladu spolku svou kontaktní e-mailovou adresu, jejímž prostřednictvím budou vykonávat svá hlasovací práva v případě distančního hlasování.
  3. Účastníkům náleží přiměřeně pouze práva dle bodu 4.1.1. stanov a pouze povinnosti dle bodů 4.2.1 – 4.2.5. stanov.
  4. Členům Kmene náležejí přiměřeně pouze všechna práva dle bodů 4.1.1 – 4.1.3 a povinnosti pouze dle bodů 4.2.1 – 4.2.6.
  5. Neplnění příspěvkové povinnosti se považuje za podstatné porušování členských povinností.
  6. Právnická osoba, která se stane členem spolku, sdělí bez zbytečného odkladu spolku písemně osobní údaje fyzické osoby, která bude vykonávat veškerá její práva a povinnosti plynoucí z členství ve spolku, a to bez ohledu na druh svého členství.
 5. ORGÁNY SPOLKU
  1. Orgány spolku jsou:
   1. Sněm kmenů (dále také jako „Sněm“) (nejvyšší orgán spolku);
   2. Rada (statutární orgán spolku);
   3. Kmeny (fakultativní orgány).
 6. SNĚM KMENŮ
  1. Sněm kmenů je nejvyšším orgánem spolku. Právo účastnit se Sněmu mají všichni Členové. Právo hlasovat na Sněmu mají pouze Členové. Účastníci a členové Kmenů se v odůvodněných případech mohou účastnit schůze Sněmu bez hlasovacího práva na základě pozvání Radního. Sněm se schází podle potřeby, jedenkrát ročně se pak koná výroční schůze Sněmu, které rozhoduje o schválení plánu činnosti, rozpočtu, účetní závěrky a výroční zprávy spolku. Výroční schůze Sněmu se koná zpravidla prezenčně.
  2. Sněm svolává Rada nebo kterýkoli Radní. Pozvánka musí být odeslána nejméně 15 dnů přede dnem konání Sněmu. Sněm musí být svolán, požádá-li o to alespoň jedna třetina všech Členů, a to nejpozději do 30 dnů od doručení této žádosti. Sněm může probíhat prezenčně nebo prostřednictvím audiovizuálních prostředků elektronické komunikace, vždy však v reálném čase. Členové se mohou zúčastnit i prezenčního Sněmu prostřednictvím audiovizuálních prostředků elektronické komunikace.
  3. Sněm zejména:
   1. rozhoduje o všech věcech, které si vyhradí k rozhodnutí;
   2. schvaluje stanovy spolku, popř. statut spolku, a rozhoduje o jejich změnách;
   3. schvaluje jednací a volební řád spolku, jsou-li přijímány, a rozhoduje o jeho změnách;
   4. rozhoduje o koncepčních otázkách, týkajících se činnosti spolku;
   5. rozhoduje o přijetí nových Členů a vyloučení Členů (3.6.4.);
   6. schvaluje plán činnosti spolku;
   7. udílí pokyny ostatním orgánům spolku;
   8. volí a odvolává Radu i jednotlivé Radní;
   9. volí a odvolává Radu i jednotlivé Radní před skončením funkčního období;
   10. schvaluje vznik a zrušení jednotlivých Kmenů;
   11. rozhoduje o odvoláních proti orgánům spolku;
   12. schvaluje plán činnosti, rozpočet, účetní závěrku a výroční zprávu spolku;
   13. na návrh Rady schvaluje výši členských příspěvků, kmenových příspěvků a nájemného a způsob jejich placení; tímto rozhodováním může až do odvolání pokynu pověřit Radu;
   14. rozhoduje o zániku spolku a jeho formě.
  4. Sněm pořizuje o svých jednáních zápis, který obdrží v elektronické formě všichni Členové.
  5. Sněm je schopný usnášet se za účasti většiny Členů.
   Každý Člen má jeden hlas. Pokud není Sněm usnášeníschopný, svolá Rada do 15 dnů od data konání Sněmu náhradní Sněm. Pozvánka musí být odeslána nejméně 7 dnů přede dnem konání náhradního Sněmu. Záležitost, která nebyla zařazena na pořad jednání při svolání původního Sněmu, lze projednávat a schválit jen se souhlasem nadpoloviční většiny všech Členů.
   Usnesení přijímá
   1. dvoutřetinovou většinou hlasů všech Členů, pokud se jedná o rozhodnutí v bodech 6.3.2., 6.3.5 nebo 6.3.9.;
   2. nadpoloviční většinou hlasů všech Členů, pokud se jedná o ostatní rozhodnutí.
  6. Rozhodování mimo zasedání Sněmu (per rollam) je možné i za použití technických prostředků elektronické komunikace. V uvedeném případě zašle Rada návrh znění rozhodnutí a případně podklady potřebné pro rozhodnutí všem Členům na kontaktní e-mailovou adresu, kterou Člen spolku sdělil. Lhůta pro vyjádření Člena nesmí být kratší než tři pracovní dny ode dne odeslání. Nedoručí-li člen ve stanovené lhůtě vyjádření k návrhu, platí, že se zdržel hlasování. Pro přijetí rozhodnutí per rollam je potřeba většiny hlasů všech Členů, není-li pro dané rozhodnutí stanoveno jinak. Obdobně mohou hlasovat mimo zasedání i všechny ostatní kolektivní orgány spolku.
 7. RADA
  1. Rada je statutárním orgánem spolku. Rada je současně výkonným a koordinačním orgánem spolku, vykonává rozhodnutí nejvyššího orgánu spolku a zajišťuje činnost spolku. Rada zejména:
   1. jedná za spolek navenek;
   2. vede spolek v době mezi zasedáními nejvyššího orgánu spolku;
   3. ze svého středu volí předsedu Rady;
   4. navrhuje Sněmu přijetí nových Členů; na návrh Kmene je povinna tak učinit vždy nejpozději na nejbližším Sněmu;
   5. rozhoduje o vyloučení členů Kmene ze spolku a pozastavení jejich členství v případě nezaplacení členských příspěvků a o vyloučení účastníků ze spolku;
   6. rozhoduje o pozastavení práv Kmene a navrhuje jeho zrušení Sněmu;
   7. pověřuje další osoby, zejména členy spolku, dílčími činnostmi v souvislosti s vedením spolku;
   8. schvaluje a připravuje grantové žádosti a žádosti o finanční podporu spolku;
   9. rozhoduje o rozpočtových otázkách spolku, které nenáleží do pravomoci Sněmu;
   10. svolává Sněm, a to nejméně jednou ročně, vždy pak také, požádá-li o to alespoň jedna třetina Členů;
   11. odpovídá za majetek a hospodaření spolku;
   12. eviduje a aktualizuje seznam členů všech forem;
   13. připravuje program jednání Sněmu;
   14. projednává návrhy a podněty členů spolku a předává jim informace;
   15. předkládá Sněmu ke schválení návrh plánu činnosti, rozpočtu a výroční zprávy spolku;
   16. rozhoduje o právech a povinnostech Kmenů, zejména souvisejících s poskytnutím ležení (8.6 stanov), včetně určení výše nájemného za ležení, nepřijme-li jiné rozhodnutí ve věci Sněm;
   17. rozhoduje o právech a povinnostech členů spolku souvisejících s provozováním a užíváním motorových vozidel a jejich karoserií ve svěřených nemovitostech, nepřijme-li jiné rozhodnutí ve věci Sněm.
  2. Rada má pět členů. Člen Rady se nazývá Radní. Radní volí a odvolává Sněm kmenů z řad členů. Rada není oprávněna kooptovat nové členy na neobsazená místa Radních, pokud počet Sněmem zvolených Radních klesl pod čtyři. Sněm může kdykoli zvolit nového Radního na neobsazené místo v Radě nebo náhradou za kooptovaného Radního postupem dle čl. 6.3.8 stanov.
  3. Funkční období jednotlivých Radní je 3 roky. Radní mohou být voleni opakovaně bez omezení. Radního může odvolat Sněm i před skončením jeho funkčního období.
  4. Rada volí ze svého středu předsedu Rady. Předseda Rady má stejná práva a povinnosti jako ostatní Radní, nestanoví-li stanovy jinak. Funkce předsedy je zejména reprezentativní a slouží ke komunikaci spolku s jeho externími partnery.
  5. Rada zasedá nejméně 4x ročně, zpravidla však jednou měsíčně. Zasedání Rady svolává kterýkoli Radní. Jednání Rady řídí předseda Rady, v jeho nepřítomnosti nejstarší přítomný člen Rady.
  6. Rada rozhoduje ve všech otázkách nadpoloviční většinou hlasů všech Radních, nejméně však vždy alespoň třemi hlasy. Každý Radní má jeden hlas.
  7. Jménem Rady je oprávněn jednat dovnitř spolku i navenek každý Radní. Ustanovení o jednání za spolek tím nejsou dotčena.
  8. Rada vhodným způsobem uveřejní kontaktní údaje pro elektronickou komunikaci, jejichž prostřednictvím se na ni mohou obracet členové spolku se svými dotazy a podněty.
  9. Radní postupují při výkonu funkce v souladu s péčí řádného hospodáře a jsou povinni zachovávat mlčenlivost o skutečnostech, o kterých se dozvěděli v souvislosti s výkonem své funkce a které by mohly podstatným způsobem poškodit zájmy spolku.
  10. Zasedání a hlasování Rady prostřednictvím audiovizuálních prostředků elektronické komunikace a rozhodování mimo zasedání Rady (per rollam) se přiměřeně řídí ustanoveními o distančním zasedání a hlasování Sněmu kmenů mimo zasedání. Rada pak rozhoduje ve všech otázkách nadpoloviční většinou hlasů všech Radních, nejméně však vždy alespoň třemi hlasy.
 8. KMENY
  1. Kmen je fakultativní a organizační jednotka spolku. Smyslem Kmenů je zaštiťovat a organizovat jednotlivé menší skupiny členů v rámci spolku, jejich snadnější organizaci a prosazování jejich zájmů v rámci celého spolku. Kmen je na Směnu zastupován jedním Členem Sněmu.
  2. Jakýkoli člen, který má zájem o založení Kmene, zašle návrh na vznik kmene Radě. V žádosti uvede nejméně
   1. název Kmene;
   1. jméno, příjmení, e-mail a typ členství ve spolku (Člen Sněmu, člen Kmene, Účastník) všech členů vznikajícího Kmene (dále jako „členové nahlášení ke Kmeni“);
   2. jméno, příjmení, datum narození a e-mail člena, u nějž žádá, aby byl přijat do spolku jako Člen a zastupoval Kmen na Sněmu kmenů;
   3. dosavadní nebo plánovaný přínos nově zakládaného Kmene ve prospěch členů nebo spolku.
  3. Pokud je s návrhem na založení Kmene spojena i přihláška nových členů Kmene do spolku, musí s přihláškou vůči spolku vyjádřit souhlas i všichni takto přihlašovaní členové Kmene.
  4. O vzniku Kmene rozhoduje pouze Sněm (6.3.10. stanov), založení nového Kmene není nárokové.
  5. Nejméně sedm členů nahlášených ke Kmeni musí být členové Sněmu nebo členové Kmene. Nemá-li vznikající Kmen uvedený počet členů, Kmen nevznikne. Pokud klesne počet členů Sněmu nebo členů Kmene existujícího Kmene pod sedm, vyzve Rada Kmen k doplnění seznamu členů v souladu s tímto článkem. Nezjedná-li Kmen do patnácti dnů nápravu, Rada pozastaví práva Kmene až do doby zjednání nápravy a Sněm Kmen zruší. Právo hlasování Člena Sněmu, který na něm zastupuje Kmen, není pozastavením práv dotčeno.
  6. Kmen se schází podle vlastních organizačních potřeb. Každý kmen určuje samostatně vnitřní pravidla svého fungování, zejména organizační strukturu, práva a povinnosti a hlasovací práva členů. Určení podmínek fungování Kmene nepodléhá žádným formálním náležitostem a může vycházet i ze zvyklostí Kmene. Nestanovil-li Kmen žádné podmínky svého fungování, platí, že Kmen přijímá svá usnesení nadpoloviční většinou všech svých členů, distanční hlasování se připouští, a že výkonné potřeby Kmene a jeho vedení zajišťuje jeho zástupce ve Sněmu.
  7. Pokud zástupce Kmene nezastupuje Kmen řádně ve vztahu ke spolku, může většina všech členů přihlášených ke Kmeni pověřit jiného člena Kmene k jednání se spolkem ohledně změny zástupce Kmene. Opakované porušení povinnosti řádně zastupovat Kmen ve vztahu ke spolku je porušením členských povinností ve smyslu čl. 3.6.4. stanov.
  8. Je-li Kmenu přiděleno tzv. ležení (část nemovitostí ve správě spolku, které jsou Kmenu přiděleny k údržbě, dekoraci a dočasnému ubytování členů nahlášených ke Kmeni během akcí organizovaných v nemovitostech ve správě spolku), je Kmen povinen ležení na vlastní náklady udržovat, tj. zejména zajistit čistotu ležení, zajistit bezpečí ležení pro členy i případné návštěvníky a dbát pokynů Radních ohledně údržby ležení.
  9. Kmen zaniká rozhodnutím Sněmu. Nemá-li Kmen nebo členové nahlášení ke Kmeni uhrazeny kmenové a členské příspěvky, nebo pokud členové nahlášení ke Kmeni opakovaně a hrubým způsobem porušují povinnosti členů spolku, může Rada pozastavit práva Kmene až do doby jejich uhrazení nebo rozhodnutí Sněmu, zda bude Kmen zrušen, pokud mu Rada takové rozhodnutí předloží.
 9. JEDNÁNÍ ZA SPOLEK
  1. Statutárním orgánem spolku je Rada. Jménem rady jedná navenek každý Radní samostatně. Podepisuje se tak, že k vytištěnému nebo napsanému názvu spolku připojí svůj podpis spolu s označením své funkce.
  2. Při jednání, jehož ocenitelné plnění přesahuje částku 50.000,- Kč nebo které se týká nemovitostí ve vlastnictví spolku (vč. jejich nabytí), jednají za spolek navenek vždy nejméně dva Radní. Pro opakující se plnění sjednané na dobu neurčitou se za rozhodnou částku považuje součet plnění během kterýchkoli 12 po sobě jdoucích kalendářních měsíců.
 10. HOSPODAŘENÍ SPOLKU
  1. Každý Člen Sněmu, člen Kmene a Kmen je povinen platit členské příspěvky.
  2. Rada může rozhodnout o plném nebo částečném osvobození některého člena od placení členského příspěvku v daném roce.
  3. Příjmy spolku tvoří zejména členské příspěvky, příjmy z vlastní činnosti, dotace, nadační příspěvky, prostředky grantů, projekty, dary, dědictví apod.
  4. Majetek spolku lze použít pouze v souladu se stanovami spolku za účelem plnění jeho cílů, a to co nejhospodárněji. Hospodaření spolku se řídí obecně závaznými právními předpisy.
  5. Pro jednání přesahující částku 300.000,- Kč (slovy: tři sta tisíc korun českých) nebo týkající se nemovitostí ve vlastnictví spolku (vč. nabývání) nebo spočívající v účasti na založení či změnu poměrů právnické osoby je Rada povinna vyžádat si souhlas Sněmu kmenů. Ustanovení o jednání za spolek tím nejsou dotčena.
  6. Náklady spojené s účastí na činnosti spolku si nese každý člen sám.
 11. ZÁNIK SPOLKU
  1. Spolek může zaniknout mimo jiné i dobrovolným rozpuštěním, sloučením s jiným spolkem nebo pravomocným rozhodnutím soudu o jeho rozpuštění. V případě rozhodnutí Sněmu o zániku spolku rozhodne Sněm zároveň o způsobu vypořádání majetku spolku.
 12. PŘECHODNÁ USTANOVENÍ
  1. Prvními Radními spolku jsou:
   1. Petr Turoň, nar. dne 1. 4. 1984, bytem trvale na adrese Na Sádce 1745/9, 149 00 Praha – Chodov;
   2. Jan Peterka, nar. dne 9. 10. 1984, bytem trvale na adrese Mlýnská 209, 252 17, Tachlovice;
   3. Ing. Tomáš Lukačko, nar. dne 30. 1. 1988. 8. 1989, Pokrok 1083/22, 734 01 Karviná – Ráj;
   4. Martin Peško, nar. dne 6. 8. 1989, bytem trvale na adrese K Dobročovicům 35, 250 84 Květnice;
   5. Mgr. Vivienne Valentinová, nar. dne 28. 8. 1993, bytem Zázvorkova 2005/10, 155 00 Praha – Stodůlky.
  2. Minimální počet členů nahlášených ke Kmeni pro vznik a trvání Kmene ve smyslu čl. 8.5 stanov činí do 31. 12. 2021 pět členů Sněmu nebo členů Kmene namísto sedmi.
  3. Změna těchto stanov je možná pouze rozhodnutím Sněmu kmenů. Do 30 dnů od jejího schválení Sněmu předloží Rada nové znění stanov registrujícímu orgánu. Stejně postupuje při změně informací o spolku zveřejňovaných ve veřejných registrech.
  4. Na základě těchto stanov lze rozhodnutím Sněmu přijmout jednací a volební řád. Jedná se o samostatné dokumenty, jejichž obsahem je podrobnější úprava řídících a rozhodovacích procesů ve spolku. Pracovníci spolku a členové orgánů spolku se mohou účastnit jednání orgánů spolku, zejména pokud to vyplývá z povahy jejich práce. Jednající orgán může svým usnesením vyloučit z jednání orgánu osoby, které nejsou jeho členy, nebo osoby bez plného hlasovacího práva.
  5. V záležitostech, které tyto stanovy neupravují, se spolek řídí obecně závaznými právními předpisy, především zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
 13. SPOLEČNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
  1. Změna těchto stanov je možná pouze rozhodnutím Sněmu kmenů. Do 30 dnů od jejího schválení Sněmem předloží Rada nové znění stanov registrujícímu orgánu. Stejně postupuje při změně informací o spolku zveřejňovaných ve veřejných registrech.
  2. Na základě těchto stanov lze rozhodnutím Sněmu přijmout jednací a volební řád. Jedná se o samostatné dokumenty, jejichž obsahem je podrobnější úprava řídících a rozhodovacích procesů ve spolku. Pracovníci spolku a členové orgánů spolku se mohou účastnit jednání orgánů spolku, zejména pokud to vyplývá z povahy jejich práce. Jednající orgán může svým usnesením vyloučit z jednání orgánu osoby, které nejsou jeho členy, nebo osoby bez plného hlasovacího práva.
  3. V záležitostech, které tyto stanovy neupravují, se spolek řídí obecně závaznými právními předpisy, především zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
  4. Zakladateli spolku jsou:
   1. Petr Turoň, nar. dne 1. 4. 1984, bytem trvale na adrese Na Sádce 1745/9, 149 00 Praha – Chodov;
   2. Jan Peterka, nar. dne 9. 10. 1984, bytem trvale na adrese Mlýnská 209, 252 17, Tachlovice;
   3. Ing. Tomáš Lukačko, nar. dne 30. 1. 1988. 8. 1989, Pokrok 1083/22, 734 01 Karviná – Ráj;
   4. Martin Peško, nar. dne 6. 8. 1989, bytem trvale na adrese K Dobročovicům 35, 250 84 Květnice;
   5. Mgr. Vivienne Valentinová, nar. dne 28. 8. 1993, bytem Zázvorkova 2005/10, 155 00 Praha – Stodůlky.
  5. Stanovy jsou přijaty ve smyslu § 218 občanského zákoníku, tedy shodou zakladatelů na obsahu stanov na ustavující schůzi. Všichni zakladatelé se shodli na obsahu těchto stanov v plném rozsahu, na důkaz čehož připojují své vlastnoruční podpisy.